උසස් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ පරීක්ෂණයේ පුතිඵල නිකුත් වී ඇත.

උසස් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ පරීක්ෂණයේ පුතිඵල නිකුත් වී ඇත.

උසස් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වූ තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණයේ පුතිඵල නිකුත් වී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත වෙබ් පිටුවලට පිවිසෙන්න..

SELECTED LIST OF STUDENTS – SELECTION TEST BASED COURSES

Galle selection list Download